Història medieval i arqueologia del paisatge a Europa

A tot Europa, els llibres i els estudis que persegueixen assolir un més bon coneixement del paisatge humanitzat pretèrit són cada vegada més nombrosos. Els avanços metodològics que s'ha fet són molt importants. En aquest web presentarem algunes d'aquestes aportacions.

La meva foto
Nom:

Principals publicacions: - Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. - Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Barcelona, 2006. - La vida quotidiana a Catalunya a l'època medieval, Barcelona, 2000. - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona, 2006. - El mas, el pagès i el senyor, Barcelona, 1995. - Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B (Cercs, Berguedà), Lleida, 1996. - Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Lleida, 2008. - Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Barcelona, 2009. - Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (806-998), Barcelona, 2012. - Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Barcelona, 2014. http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bol%C3%B2s_i_Masclans

diumenge, de febrer 20, 2005

Entendre com s'organitzà el Pla de Barcelona


Josep M. Palet, Estudi territorial del Pla de Barcelona. Estructuració i evolució del territori entre l'època íbero-romana i l'altmedieval. Segles II-I aC - X-XI dC, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1997.

"Aquest estudi li ha permès arribar a constatar un important procés de canvi en l'evolució de la morfologia del territori del Pla, durant l'antiguitat tardana i l'inici de l'alta edat mitjana. És la primera vegada que es documenta amb precisió una reordenació de l'estructura cadastral romana en aquests períodes. És ara quan es detecten diverses traces viàries que travessen les planes deltaiques. El desenvolupament de pastures higròfiles a partir dels segles VII-VIII confirma que aquest primer aprofitament té a veure amb l'activitat ramadera."

Índex: 1. Arqueologia del territori. 2. Tècniques i materials de treball. 3. Medi físic. 4. Anàlisi arqueomorfològica de la xarxa viària. 5. Ordenacions del paisatge rural: arqueomorfologia i modulació. 6. Característiques de l'ordenació ortogonal del territori: la xarxa centuriada de Barcino. 7. Evolució històrica dels itineraris i sistemes viaris dominants a partir de la documentació escrita. 8. Evolució històrica dels itineraris i parcel·laris litorals i explotació agropecuària a partir de la documentació escrita. 9. Dinàmica evolutiva, estructuració i ocupació del teritori. 10. Conclusions.

Posted by Hello